Đang tải...
0 đã được like
1 bình luận
0 videos
0 tải lên
0 theo dõi
  • Default

    I need help once i load it its all fine but when i get to the main start screen its all blurry and i dont see the avatar/start options

    19 Tháng tám, 2021