Đang tải...

Bridge [Add-On] .

6615fc gta5 2017 09 04 17 35 17 029
6615fc gta5 2017 09 04 17 35 21 748
6615fc gta5 2017 09 04 17 37 55 678
16e55b gta5 2017 10 29 12 57 46 886
16e55b gta5 2017 10 29 12 59 13 375
16e55b gta5 2017 10 29 12 59 14 710

277

Installation:
Place the "bridge.ydr""bridge.ytd" folder into your dlcpacks\addonprops\propsfolder and open propseditor select Add Prop (JSON) and Paste This code:

{"PropName":"bridge","TextDict":"External","LodDist":"2000,0","SpecialAttr":"0","Flags":"479685863"}Using:
AddonProps mod:https://www.gta5-mods.com/tools/addonprops
MapEditor mod:https://www.gta5-mods.com/scripts/map-editor
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng chín, 2017
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng mười, 2017
Last Downloaded: 30 Tháng chín, 2021

All Versions

 . (current)

198 tải về , 1000 KB
29 Tháng mười, 2017

 [FINAL]

78 tải về , 2 MB
04 Tháng chín, 2017

6 Bình luận