Đang tải...

West Coast Customs Logos

3079fc 1fih 5z5q06bkmnrsxctcw 0 0
3079fc
3079fc  lcy6ifv7ey4fgcm3vfn1q 0 0
1de51c vlcsnap 2015 10 01 14h35m12s516

1.238

Install:

Open File with OpenIV:
\Grand Theft Auto V\mods\x64c.rpf\levels\gta5\props\lev_des\v_lev_doors.rpf\prop_com_ls_door_01+hi.ytd
insert 1024x1024 blackwhite or color.

Open file:
\Grand Theft Auto V\mods\x64c.rpf\levels\gta5\props\lev_des\v_lev_doors.rpf\prop_com_ls_door_01.ytd insert file 512x512 select black&white or Color.

Insert file: gz_v_cm_logogz_v_cm_logo_a.png into:
Grand Theft Auto V\mods\x64h.rpf\levels\gta5\interiors\v_int_46.rpf\v_46_overlays+hidr.ytd


stockmod no words: http://www.mediafire.com/download/wk5hlft587oz2wm/stockmod.rar

Play :)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng chín, 2015
Last Downloaded: 8 hours ago

All Versions

  (current)

1.238 tải về , 4 MB
23 Tháng chín, 2015

33 Bình luận