Đang tải...

Daytona USA Gallop Hornet High Class Skyline (BNR34) Livery

72cfbf 271590 screenshots 2015 11 21 00001
72cfbf 271590 screenshots 2015 11 21 00002
72cfbf 271590 screenshots 2015 11 21 00003

401

Installation:
- Open "OpenIV" and turn it in Edit Mode
- Go to '\update\x64\dlcpacks\skyline\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf'
- Replace the skyline.ytd file
- Now go to '\update\x64\dlcpacks\skyline\dlc.rpf\data' and replace the vehicles.meta file.
- Close OpenIV and run the game.

Custom made for ResurrectionHQ.
Livery 1 is Hornet, Livery 2 is stock.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng mười một, 2015
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng mười một, 2015
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

  (current)

401 tải về , 2 MB
21 Tháng mười một, 2015

10 Bình luận