Đang tải...

Volvo XC90 Korean skin police car/볼보 XC90 한국 스킨 경찰차 1.0

1acb66 20200704125707 1
1acb66 20200704125711 1
1acb66 20200704125715 1
1acb66 20200704125718 1

522

Original link:https://www.gta5-mods.com/vehicles/2017-volvo-xc90-r-design-replace-els

Redistribution prohibited

fivem available.

How to apply: After downloading and extracting the original file, replace the YTD I gave with the YTD in the original file.

Application method(OpenIV):mods/update/x64/dlcpacks/patchday3dng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf

mods/x64e.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf
=================================================================================================================
한글 설명서

원본링크:https://www.gta5-mods.com/vehicles/2017-volvo-xc90-r-design-replace-els

재배포 금지

fivem 사용 가능합니다.

적용법:원본 파일를 다운 받고 압축을 푼 다음 제가 준 YTD를 원본파일에 있는 YTD랑 교체해줍니다.

적용법(OpenIV):mods/update/x64/dlcpacks/patchday3dng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf

mods/x64e.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng bảy, 2020
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng bảy, 2020
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

522 tải về , 4 MB
04 Tháng bảy, 2020

2 Bình luận