Đang tải...

中国骑警制服 Chinese police - traffic police uniform 1.0

6a6185 20201111075638 1 毒霸看图
6a6185 20201111075346 1 毒霸看图
6a6185 20201111075341 1 毒霸看图
6a6185 20201111075648 1 毒霸看图

1.379

打开openiv并启用编辑模式,拖放文件至Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\mpstunt\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mpstunt_male.rpf\mp_m_freemode_01_mp_m_stunt_01下替换原文件即可,替换前记得先备份好原文件

Open 【openiv】 and enable 【edit mode】. Drag and drop the file to Grand Theft Auto V / update / x64 / dlcpacks / mpstunt\ dlc.rpf \x64\models\cdimages\mpstunt_ male.rpf \mp_ M_ freemode_ 01_ Mp_ M_ stunt_ 01 to replace the original file, remember to back up the original file before replacement
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng mười một, 2020
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng mười một, 2020
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.379 tải về , 200 KB
11 Tháng mười một, 2020

6 Bình luận