Đang tải...

SBT Black/Gray Hoodie for Franklin 1.0

Af40af 20170409033156 1
Afb7fd 20170403192855 1

410

เสื้อฮู้ดสายบันเทิง
วิธีการลง ( ภาษาไทย)

1.เปิด OpenIV
2.ไปที่ > x64v.rpf > models > cdimages > streamedpeds_players.rpf > player_one
3.เปิด Edit Mode
4.เพิ่มไฟล์ uppr_diff_013_c_uni.ytd เข้าไปแทนที่

---------------------------------------------------------------------------------------

HOOD SBT BLACK Frankin

How to Installation (Eng)

1.Open OpenIV
2.Go to GTA V> x64v.rpf/models > cdimages > streamedpeds_players.rpf > player_one
3.Enable edit mode.
4.Replace the file uppr_diff_013_c_uni.ytd
Show Full Description

Tải lên: 06 Tháng tư, 2017
Last Downloaded: 23 Tháng sáu, 2024

All Versions

 1.0 (current)

410 tải về , 2 MB
06 Tháng tư, 2017

1 Bình luận