Đang tải...

South Dakota EUP 1.0

110

-Install-

-Uniform Tops-

Go to C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\eup\dlc.rpf\x64\eup_componentpeds.rpf\mp_m_freemode_01_mp_m_importexport_01
and drop all three file in

-K9 Top-

Go to C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\eup\dlc.rpf\x64\eup_componentpeds.rpf\mp_m_freemode_01_male_freemode_business2
and drop all the file in

-Uniform Pants-

Go to C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\eup\dlc.rpf\x64\eup_componentpeds.rpf\mp_m_freemode_01_male_freemode_business2
and drop the files in.

-Bike Pants-

Go to C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\eup\dlc.rpf\x64\eup_componentpeds.rpf\mp_m_freemode_01_male_xmas2
and drop all files in

-Hats-

Go to C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\eup\dlc.rpf\x64\eup_componentpeds_p.rpf\mp_m_freemode_01_p
and drop in all the files
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng năm, 2020
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng năm, 2020
Last Downloaded: 12 Tháng bảy, 2021

All Versions

 1.0 (current)

110 tải về , 6 MB
16 Tháng năm, 2020

1 Bình luận