Đang tải...

The Flash [Texture Mod] FINAL

24.446

The Flash Character [Texture Mod] Final Version

Update!
Final release re-polished.

Installation:
1. Run OpenIV, navigate to, 64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_zero.
2. Replace head_diff_000_b_whi.ytd, feet_diff_012_a_uni.ytd, hand_diff_002_a_whi.ytd, lowr_diff_012_a_uni.ytd & uppr_diff_013_a_uni.ytd then exit OpenIV and run the game.

You will need an ingame native trainer to load this mod.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng năm, 2015
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng năm, 2015
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 FINAL (current)

24.446 tải về , 6 MB
23 Tháng năm, 2015

118 Bình luận