Đang tải...
0 đã được like
1 bình luận
0 videos
0 tải lên
0 theo dõi
  • Default

    @BoringNeptune Подскажи как сделать так что бы после анимации персонаж телепортировался на место где стоял ???
    Tell me how to make it so that after the animation the character teleports to the place where he stood???

    17 Tháng mười một, 2023