Đang tải...

2018 Skoda Fabia R5 WRC [Fivem | Add-on ] 1.0

A15a1a 21.02.2024 13.54.10 rec
A15a1a 21.02.2024 13.40.24 rec
A15a1a 21.02.2024 13.41.07 rec
A15a1a 21.02.2024 13.41.35 rec
A15a1a 21.02.2024 13.25.56 rec
A15a1a 21.02.2024 13.28.37 rec

1.121

2018 Skoda Fabia R5 WRC

Model: Saarankomods
Convert: Saarankomods
Textures: Saarankomods
Sounds: Legacy DMC

- Full Realistic Interior
- Opening doors except for the trunk
- Added GTA Licenseplate
- Realistic Sound
- Realistic Handling
- Version 1.0
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng hai, 2024
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng hai, 2024
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.121 tải về , 100 MB
21 Tháng hai, 2024

18 Bình luận