Đang tải...

Ford F-350 Trilha Superduty [Replace] v1

1.750

PT
Editado e Convertido para GTA V por: RG_Mods

Local para Instalação substitui contender

\update\x64\dlcpacks\mpstunt\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\mpstuntvehicles.rpf\contender.yft

-------- Versions --------
Replace
HQ Exterior
HQ Interior

EN
Edited and Converted to GTA V by: RG_Mods

Installation Site Replaces

\update\x64\dlcpacks\mpstunt\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\mpstuntvehicles.rpf\contender.yft
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng chín, 2019
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng chín, 2019
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 v1 (current)

1.750 tải về , 20 MB
17 Tháng chín, 2019

7 Bình luận