Đang tải...

Chinese police Loading 中国警察载入背景 1

783

Installation path
Replace Files (FOR LAZY PEOPLE):
mods/x64/audio/sfx/PROLOGUE.rpf\td_loading_music (替换游戏中的载入音乐 选装)

scaleform_frontend:
E:\Grand Theft Auto V1.41\mods\update\update.rpf\x64\data\cdimages\scaleform_frontend.rpf

scaleform_platform_pc:
E:\Grand Theft Auto V1.41\mods\update\update.rpf\x64\data\cdimages\scaleform_platform_pc.rpf

将文件安放至指定文件替换游戏原文件即可:进入游戏 享受!游戏愉快!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng mười một, 2018
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng mười một, 2018
Last Downloaded: 07 Tháng chín, 2023

All Versions

 1 (current)

783 tải về , 50 MB
17 Tháng mười một, 2018

2 Bình luận