Đang tải...

Iraqi Flag

D53139 q

402

Installation:

1. Open OpenIV with (Edit Mode)

2. Go to x64u.rpf \ levels \ gta5 \ _hills \ country_06 \ cs6_03.rpf\

3. Replace it with the "cs6_03_flag.ytd
Show Full Description

Tải lên: 16 Tháng một, 2016
Last Downloaded: 06 Tháng hai, 2024

All Versions

  (current)

402 tải về , 1 KB
16 Tháng một, 2016

17 Bình luận