Đang tải...

Chinese Scania Firetruck (中国消防车) 1.1

2.830

帆帆贴图作品!~
欢迎加入GTA5资源分享群:522256307


https://www.gta5-mods.com/vehicles/scania-sapeurs-pompiers-france

painjob:CHINAFAN


用的别人的模型 具体详情 请看说明书

Chinese Scania Firetruck Skin
Model by Ungreez - https://www.youtube.com/user/qretys
Show Full Description

Tải lên: 23 Tháng một, 2016
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 1.1 (current)

2.829 tải về , 7 MB
23 Tháng một, 2016

15 Bình luận