Đang tải...

KID CAP | MP-MALE 1.0

73f19d 1
73f19d 3
73f19d 2

677

KID CAP
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ----
File ready for FiveM
1 texture
MALE MP
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textures included:
-Colorful

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Installation for MP

mods \ x64v.rpf \ models \ cdimages \ streamedpeds-mp.rpf \ mp-m-freemode-01_p
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
DISCORD: https://discord.gg/s8M7Bk8pj9
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng một, 2022
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng một, 2022
Last Downloaded: 03 Tháng sáu, 2024

All Versions

 1.0 (current)

677 tải về , 500 KB
05 Tháng một, 2022

2 Bình luận