Đang tải...

niuzainvhai [Add-On Ped]

Df180f niuzainvhai
Df180f niuzainvhai1
Df180f niuzainvhai2
Df180f niuzainvhai3
Df180f niuzainvhai4
Df180f niuzainvhai5
Df180f niuzainvhai6

203

Use this script to install this mod
https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

Installation:
- Using OpenIV, put all files into GTAV>mods>update>x64>dlcpacks>addonpeds>dlc.rpf>peds.rpf
- Run AddonPeds (Run as admin)
- Click "New Ped" input the name "niuzainvhai"
- Set Ped Type to "female" and Is streamed "False".
- press REBUILD.
- Done!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng chín, 2023
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng chín, 2023
Last Downloaded: 08 Tháng năm, 2024

All Versions

  (current)

203 tải về , 20 MB
15 Tháng chín, 2023

7 Bình luận