Đang tải...
3 đã được like
1 bình luận
0 videos
0 tải lên
0 theo dõi
  • Default

    ""Better Chases+.dll" & "BetterChasesConfig.xml" go in your GTAV scripts folder. If you don't have one, create it."

    Ok... Where? In the main GTAV folder?

    20 Tháng bảy, 2021