Đang tải...

More Zoom

E4b320 zoom
E4b320 zoom4

561

This pedbound.xml config adds global zoom to all weapons, enhancing depth of field naturally. Default walk cam is also slightly lower and closer to players back.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng ba, 2018
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng ba, 2018
Last Downloaded: 07 Tháng năm, 2024

All Versions

  (current)

561 tải về , 2 KB
07 Tháng ba, 2018

8 Bình luận