Đang tải...

Police Vehicle Search Scene 1.0

860

This is a road enhancement mod that imitates a real-life police vehicle search

Installation:
1. Copy the Police search vehicles 1.0.xml file to the GTA V root directory;
2. Open the game and Map Editor, choose to load the map, and then enter the Police search vehicles 1.0

本MOD只是模仿现实生活中的警察查车场景!

安装:
1.把Police search vehicles 1.0.xml文件复制到GTA5根目录;

2.游戏中打开地图编辑器,选择载入地图,然后输入Police search vehicles 1.0按确认即可;
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng sáu, 2016
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

860 tải về , 5 KB
07 Tháng sáu, 2016

4 Bình luận