Đang tải...

Radar Map Fix with Ray Tracing RTGI (beta) 1.0

1.216

This mod will remove the mini-map bug that occurs when you start Ray Tracing Rashade.
[eng]
Instalation:

1) Import the "radarmasksm" to "graphics.ytd"

GTAV/mods/x64a.rpf/textures/graphics.ytd

and

GTAV/mods/update/update.rpf/x64/textures/graphics.ytd


2) And then copy this file "frontend.xml"

GTAV/mods/update/update.rpf/common/data/ui


[rus]
Установка

1) Импортируйте файл "radarmasksm" в файл текстуры "graphics.ytd"

GTAV/mods/x64a.rpf/textures/graphics.ytd

также само и сюда

GTAV/mods/update/update.rpf/x64/textures/graphics.ytd


2) После чего скопируйте этот файл по следующему пути "frontend.xml"

GTAV/mods/update/update.rpf/common/data/ui
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng sáu, 2021
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng sáu, 2021
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.216 tải về , 5 KB
27 Tháng sáu, 2021

7 Bình luận