Đang tải...

Sagged Jeans Gucci - Franklin 1.0

1c5eb3 1
1c5eb3 2
1c5eb3 3
1c5eb3 7
1c5eb3 6
1c5eb3 4
1c5eb3 5

5.153

Textura para sagged jeans - Franklin!!!

Você precisa desse pacote para que isso funcione:
https://www.gta5-mods.com/player/hq-2k-sagged-jeans-for-franklin-supreme-gucci-ck

Renomear o arquivo para o número do seu modelo
colocar arquivos das pastas em:

mods>update>x64>dlcpacks>emfsingleplayer>dlc.rpf>x64>streamedpeds_players.rpf>player_one"
Texture for sagged jeans - Franklin!!!

You need this package for this to work:
https://www.gta5-mods.com/player/hq-2k-sagged-jeans-for-franklin-supreme-gucci-ck

Rename the file to your model number
put files of the masses in:

mods>update>x64>dlcpacks>emfsingleplayer>dlc.rpf>x64>streamedpeds_players.rpf>player_one"
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng tám, 2022
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng tám, 2022
Last Downloaded: 35 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

5.153 tải về , 6 MB
11 Tháng tám, 2022

15 Bình luận