Đang tải...

Hongqi E-hs9 2020 [Add-On] 1.0

9.842

Model from:Hong Qi Website
Convert to V:GUDI17

模型:红旗官网
转模:故地17

The best version Interior
最好版本的内饰

Double color matching
双拼色

Author's QQ:1150956413
HKP mod:975201229
Fivem Hong City:589352895

-Addon :

Drop huraperfospy folder in mods\update\x64\dlcpacks
Edit dlclist.xml from update\update.rpf\common\data
add this line


dlcpacks:\ehs9\


Save it and replace.

Don't sell
禁止倒卖 否则死妈

sb改车王
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng năm, 2021
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 10 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

9.842 tải về , 50 MB
03 Tháng năm, 2021

22 Bình luận