Đang tải...

Toyota Comfort Hong Kong Taxi

7648bb 1624346826688
7648bb 1624346826680
7648bb 1624346826670
7648bb 1624346826651
7648bb 1624346826661

1.279

Model From Gudi17
Convert to Gta5 Gudi17
模型 故地17
转换到 Gta5 故地17
Because Some poor gay re sell my car,So I would put it in 5mods
因为有个仆街倒卖了我的车 所以我决定公放
His name is NotProStyle
他的名字是 Notprostyle
这个人拿了我朋友的后台 然后把里面的车拿进去卖 这样非常可耻 大家请勿再跟他买车
Replace:TAXI
x64e\levels\gta5\vehicles.rpf
Gudi's QQ 故地的QQ:1150956413
HKP mod QQ 港警交流群 :975201229
请勿贩卖此模组
Don;t resell
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng sáu, 2021
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng sáu, 2021
Last Downloaded: 7 hours ago

All Versions

  (current)

1.279 tải về , 20 MB
22 Tháng sáu, 2021

13 Bình luận