Đang tải...

Maverick Retro / Improved LSPD/LSFD [FiveM / Replace] 2.0

5d1315 a3beb2 20230925130327 1
5d1315 11
5d1315 218 20230929023056 1
5d1315 a3beb2
5d1315 1
5d1315 218 20230929022922 1
5d1315 12

738

Changelog :
2.0:
Added LSFD Paintjob
Edited Handling By @Wetter42

@Wetter42 : https://www.gta5-mods.com/users/Wetter42
paintjobs inspired from the real life LAPD airship

Credits :
Rockstar Games : Vehicle Model

Twitch : KEVI exe
Discord : https://discord.gg/QJG7zXqq
Patreon : https://www.patreon.com/KEVI9EXE

This ressource tested and tried on FiveM
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng chín, 2023
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng chín, 2023
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

 2.0 (current)

601 tải về , 5 MB
29 Tháng chín, 2023

 1.0

137 tải về , 5 MB
25 Tháng chín, 2023

7 Bình luận